Co zyskuje pracodawca zatrudniając bezrobotnego?

Co zyskuje pracodawca zatrudniając bezrobotnego?

14 sierpnia, 2018 0 przez Redakcja

Pracodawcy zdecydowanie powinni zainteresować się ofertą urzędów pracy promującą zatrudnianie osób bezrobotnych. Można skorzystać z różnorodnych programów dopłat i refundacji, gdzie poza tym, że zyska się pracownika, to  koszt jego wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia przez określony czas nie będzie ciężarem dla zatrudniającego. Ile pieniędzy może dostać pracodawca zatrudniając bezrobotnego?

Staż dla osoby bezrobotnej – korzyści dla przedsiębiorców

Ideą stażu jest przyuczenie do wykonywania zawodu, nabycie praktycznych umiejętności, jednak bez konieczności nawiązania stosunku pracy, bowiem przyjęcie  skierowanej osoby, odbywa się na podstawie umowy między pracodawcą, a starostą. Czas trwania programu stażowego dla osób do 30 roku życia, to maksymalnie 12 miesięcy. W tym czasie przedsiębiorca zyskuje pracownika, któremu nie musi wypłacać wynagrodzenia, a tym samym także nie odprowadza za niego składek ZUS. Stażysta otrzymuje natomiast z urzędu pracy stypendium w wysokości 120% kwoty zasiłku dla bezrobotnych.

Refundacja części kosztów wynagrodzenia, nagród oraz składek na ubezpieczenie społeczne skierowanych bezrobotnych do 30 roku życia

Dzięki temu instrumentowi promocji zatrudnienia, uprawnione osoby bezrobotne mają możliwość wejścia na rynek pracy i zdobycia doświadczenia zawodowego, a pracodawca otrzymuje w zamian przez okres 12 miesięcy refundację pensji tej osoby (do wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę) oraz składek na ubezpieczenie społeczne. Po zakończeniu okresu dofinansowania, zgodnie z postanowieniami umowy,  obowiązkiem pracodawcy jest zatrudnienie danej osoby na kolejne 12 miesięcy.

Jednym z warunków przyznania tej formy wsparcia jest wymóg stabilności pracy, co oznacza, że na co najmniej 6 miesięcy przed złożeniem wniosku, w zakładzie pracy nie zmniejszył się wskaźnik zatrudnienia (z przyczyn leżących po stronie pracodawcy).

Bon zatrudnieniowy dla osoby poniżej 30 roku życia

Bony zatrudnieniowe, to kolejna forma promocji na rynku pracy osób, które są bezrobotne i nie ukończyły jeszcze 30 lat. Ta forma wsparcia przyznawania jest w oparciu o indywidualną analizę potrzeb zarejestrowanego w urzędzie pracy. To bezrobotny jest tu stroną aktywną i samodzielnie poszukuje zatrudnienia, a przyznany bon stanowi dla pracodawcy gwarancję refundacji części kosztów wynagrodzenia i składek ZUS. Umowa o pracę między stronami, musi zostać zawarta na okres co najmniej 18 miesięcy, z tym, że prawo do refundacji – w kwocie odpowiadającej zasiłkowi dla bezrobotnych – przysługuje przez okres 12 miesięcy.

Dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników 50+

Zatrudniając bezrobotną kobietę lub mężczyznę w wieku 50+ pracodawca może liczyć na dofinansowanie ich wynagrodzenia przez urząd pracy. Kwota uzgodniona jest w umowie zawartej ze starostą, jednak nie może przekroczyć połowy minimalnego wynagrodzenia za pracę na miesiąc. Okres dopłaty do pensji uzależniony jest od wieku osoby bezrobotnej – i tak, jeżeli pracownik ma 50-59 lat – dofinansowanie będzie wypłacane przez 12 miesięcy, dla osób wieku od 60 lat – 24 miesiące. Po zakończeniu okresu dopłaty, obowiązkiem pracodawcy jest utrzymanie zatrudnienia na okres odpowiednio minimum 6 lub 12 miesięcy.

Jednorazowa refundacja składek na ubezpieczenie społeczne

Można otrzymać zwrot opłaconych składek ZUS do wysokości nawet 300% minimalnego wynagrodzenia (kwoty zwrotu mogą różnić się w zależności od urzędu pracy). Oferta ta skierowana jest do pracodawców, którzy zatrudniają osobę bezrobotną od co najmniej 12 miesięcy. Decydując się na przedłużenie jej umowy o kolejny rok, zatrudniający może wystąpić do urzędu pracy z wnioskiem o zwrot kosztów poniesionych z tytułu opłaconych składek na ubezpieczenia społeczne tej osoby.

Inne formy wsparcia osób bezrobotnych

Opisane powyżej, to jedynie wybrane formy wsparcia osób bezrobotnych, a oferta urzędów pracy zawiera także świadczenia aktywizacyjne, granty na telepracę, przygotowanie zawodowe dorosłych, prace społecznie użyteczne, roboty publiczne i prace interwencyjne. Pracodawca może wystąpić także do urzędu pracy o udzielenie pożyczki na utworzenie stanowiska pracy, a także refundację kosztów jego wyposażenia lub doposażenia.

Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (art. 2 ust. 2 pkt 5 i 34, art. 49, 53)
  • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 sierpnia 2009 r. w sprawie szczegółowych warunków odbywania stażu przez bezrobotnych
  • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 24 czerwca 2014 r. w sprawie organizowania prac interwencyjnych i robót publicznych oraz jednorazowej refundacji kosztów z tytułu opłaconych składek na ubezpieczenia społeczne

Szukasz pracy lub pracownika? Skorzystaj z portalu Szukampracy.pl i Dodaj ogłoszenie szukam pracownika