Zarządzanie strategiczne – jak stworzyć własny model strategii zarządzania?

Zarządzanie strategiczne – jak stworzyć własny model strategii zarządzania?

15 lutego, 2019 0 przez Redakcja

To właśnie strategia jest tym, co powoduje wzrost lub upadek przedsiębiorstw. Stanowi ona całość refleksji oraz działań i decyzji, składających się na długofalową politykę organizacji. Co więcej, strategia to również ogół sposobów prowadzących do realizacji długookresowych celów. W związku z tym, stanowi ona fundamentalne założenie każdego przedsiębiorstwa, jednocześnie nadając mu kierunek rozwoju. Przyjęcie właściwej strategii zarządzania pozwala ocenić mocne i słabe strony przedsiębiorstwa, a następnie opracować silny plan działania, eksponujący konkurencyjne cechy firmy.

Poznaj zasady zarządzania strategicznego i cechy dobrej strategii

Do cech dobrej strategii należą kluczowe wybory, prostota, wewnętrzna zgodność oraz zewnętrze dopasowanie. Cechy te są niezmiennie, bez względu na branżę oraz sposób zarządzania przedsiębiorstwem. Dodatkowo, są one ściśle związane z zasadami zarządzania strategicznego. Pierwszą z nich jest otwartość. Co należy rozumieć przez poszukiwanie i wspieranie liderów, rozwijanie w pracownikach poczucia przydatności, a także uznanie, że wiedza ludzka jest ważniejsza niż zasoby rzeczowe. Kolejną zasadę stanowi kompleksowość. Polega ona na przyjęciu uzyskiwanych wyników jako jedyne kryterium oceny, zamiast posiadanych dyplomów, wykonywanych czynności czy też cech osobniczych. W związku z tym, zasada kompleksowości kładzie nacisk na podejmowanie działania. Takiego działania, które przyniesie zadowalające wyniki. Ostatnią zasadą zarządzania strategicznego jest orientacja na przyszłość. Wiąże się to z poszukiwaniem partnerów biznesowych i konsumentów, a także orientowanie form, procedur i metod organizacyjnych na współdziałanie.

Z czego składa się podstawowy model strategii?

Koncepcja zarządzania strategicznego dla przedsiębiorstw obejmuje w pierwszej kolejności wizję strategiczną. Stanowi ona skonkretyzowaną formę scenariusza marzeń o przyszłości przedsiębiorstwa i jego pozycji na rynku. Kolejnym krokiem jest opracowanie misji przedsiębiorstwa, która określa powód jego działalności, wyznacza kierunek i dziedzinę jego działania, a także wartości, które będą mu towarzyszyły. Misja nie tylko definiuje biznes firmy, ale też określa podstawy jej filozofii. Następnie niezbędne jest wyznaczenie celów i zadań, określających co przedsiębiorstwo chce osiągnąć i co musi zrobić, aby to osiągnąć. Natomiast ostatnim krokiem jest ustalenie strategii działania. Ta zaś powinna zawierać zasadnicze kierunki, reguły i instrumenty działań, które powinny zapewnić przedsiębiorstwu długofalową egzystencję i rozwój.